Literatuur       [Inhoud] 

                                                            

A

AHRENDT, H., 1968 

De mens, Bestaan en bestemming, Utrecht

ANGENENT, H. e.a., 1977 

Kinderen over de groepsleiding, in: Jeugd en Samenleving, april

B

BAAN, C., 1978

Groepsleider in de knel tussen tehuis en opleiding; conservatief tehuis en progressieve academie, in: SJOW, december 

BAARTMAN, H., 1983

Theorie en praxis in de orthopedagogiek, beschouwingen na een openbare les, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, december 

BEGELEIDINGSCOMMISSIE VOOR OPLEIDINGEN VOOR HET INRICHTINGSWERK, 1981

Advies, 's-Gravenhage

BEHNCKE, B., 1985

Erlebnisorientierter Pädogogik- und Psychologie-Unterrricht an der Fachschule für Sozialpädagogik, in: Unsere Jugend, mei

BEKER, J. en MAlER, H.W., 1981

Emerging issues in child and youth care education, a platform for planning, in: Child Care Quarterly, Fall

BELD, A. van den, 1982 

Filosofie van het menselijk handelen, een inleiding, Assen

BEUGEN, M. van, 

1968
Sociale technologie, Assen

1972
 Sociale technologie -- bijdrage tot emancipatie? In: B. van Gendt en T.T. ten Have (red.), Andragologie, Alphen aan den Rijn

BODGAN, R., en TAYLOR, S.G., 1975 

Introduction to qualitative research, a phenomenological approach tot the social sciences, New York 

BOER, Th. de, 

1972 
Werkelijkheid, waarden, wetenschap, in: Ned. Tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, nr. 10 

1980 
Grondslagen van een kritische psychologie, Baarn

BUELENS, J., en CARLIER, B., 1983 

Kritische pedagogiek, een programma in: Imelman, 1983

BIJLSMA, A., 1980 

Aansluiting tussen opleiding en veld is slecht, in: SJOW, 18 januari

C

COOK, T., en CAMPBELL, D.T., 1979 

Quasie-experimentation, design and analysis, Issues for field setting, Chicago

COOLSMA, C., 1980 

Groepsleiding verdient meer erkenning, studiedag voor groepsleiding, in: SJOW, juli-augustus

D

DESSAUR, C.I., 1982 

De droom der rede, het mensbeeld in de sociale wetenschappen, een poging tot criminosofie, Den Haag

DOERBECKER, C.L., 1979 

Met vallen en opstaan, oratie, Groningen

DOETS, C. 1981 

Praktijk en onderzoek, wetenschap in wisselwerking met praktische handelen, Amersfoort

DRILLICH, P.A., 

1985a
De inrichtingswerker of de onderdrukte onderdrukker? in: Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening, mei

1985b
Fondsvorming, in: Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening, juni (blz. 190)

DUINTJER, D.D., 1970 

Moderne wetenschap en wijsbegeerte, in: Alg. Ned. Tijdschrift voor Wijsbegeerte, nr. 1

DIJKUM, C. van, 1980 

Aktieonderzoek in confrontatie, in: Tijdschrift voor agologie, januari/februari

DIJKUM, C. van, DOBBEN -DE BRUYN, I. van en KATS, E., 1981 

Actieonderzoek, een discussie- en werkboek, Meppel

F

FREIRE, P., 1985 

Pedagogie van de onderdrukten, Baarn (13e druk) 

G

GALTUNG, J., 1977

Methodology and Ideology, theory and methods of social research, Volume I, Copenhagen

GENNEP, A. van, 1980 

Naar een kritische orthopedagogiek, in het bijzonder van de de zwakzinnige mens, Amsterdam

GIELES, F., 

1982
Hoe kun je omgaan met conflicten in een leefgroep? Een deel van de resultaten van een onderzoek naar mogelijkheden voor groepsleiders om het klimaat in leefgroepen te verbeteren, Vakgroep Orthopedagogiek K.U., Nijmegen

1983a 
Warmte en intimiteit, kan dat wel? in: Jeugd & Samenleving, augustusI september;
en in:

1987a, 
idem, in: M. van Lieshout en M. Ruigewaard (red.), De groepsleider, Amersfoort

1983b 
De zorg als kerntaak, in: Jeugd & Samenleving, augustus/september; 
en in:

1987b
idem, in: M. van Lieshout en Ruigewaard (red.), De groepsleider, Amersfoort

1983c 
Klimaatbevordering in leefgroepen, aanzetten tot conflicthantering, verslag uit een lopend onderzoek, in: Rink en Rijkeboer, 1983

GLASER, B.G. en STRAUSS, A.L., 1976 

De ontwikkeling van gefundeerde theorie, Brussel

GOLD, R.L., 1969 

Roles in sociological field observations, in: G.J. McCall & J.C. Simon, Issues in participant observation. Reading

GORDON, Th., 

1970
Luisteren naar kinderen, Amsterdam 1970

1979 
Luisteren naar elkaar, Nijmegen

1980 
Beter omgaan met kinderen, Amsterdam

GREENSPAN, St., 1983 

A unifying framework for educating caregivers about discipline, in: Child Care Quarterly, Spring

GROEN, P., 1980 

Gericht sociaal veranderen via onderzoek: een nieuwe aanpak in: R. de Hoog, H. Stroomberg en H. van der Zee (red.), Veranderen door onderzoek, bijdragen uit de andragologie, Amsterdam

GROOT, A.D. de, 1961 

Methodologie, grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen (2e druk), Den Haag

H

HAEBERLIN, U., 1980 

Die Wissenschafttheoretische Wende in der Heilpädagogik, in: Vierteljahresschrift für Heilpädagogiek, 49-1

HAGEHULSMANN, U., 1980 

Erzieherforthildung ist mehr als blosse Wissensvermehrung, in: Unsere Jugend, november

HAGMANN, Th., 1983 

Heimerzieher -- ein Beruf? in: V.S.A. februari 1983

HORST, W. ter, 1980 

Algemene orthopedagogiek, proeve van een theorieconcept, 1980 Kampen

HUIS IN 'T VELD, M.M., 1975 

Richtlijnen voor agogisch onderzoek, in: 1975 Tijdschrift voor Agologie, nr. 2

I

lMELMAN, J.D., 

1978a 
Plaats en inhoud van een personale pedagogiek, Groningen 1978a

1978b 
De uniciteit van het kind, Groningen

1980b 
Voor pedagogen is niets zo praktisch als een goede kennistheorie, Inaugurale rede, Groningen

1983 
Filosofie van opvoeding en onderwijs, recente ontwikkelingen binnen de wijsgerige pedagogiek, Groningen

lMELMAN, J.D., JEUNHOMME, J.M.P. en MEIJER, W.A.J., 1981 

Jenaplan, wel en wee van een schoolpedagogiek, Nijkerk

J

JONES, H.D., 1983 

De opleiding tot inrichtingswerker, in: Jones en Waaldijk 1983

JONES, H.D. en WAALDIJK, K., 1983 

Leven met mensen als beroep, werker in de leefsituatie of inrichtingswerker, een sociaal pedagogisch beroep in Europees perspectief, Utrecht / Amsterdam

K

KLAFKI, W., 1976 

Aspekte Kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft, Weinheim/Basel 

KLÜVER, J., en KRÜGER, H., 1972 

Aktionsforshung und soziologische Theorien, in: 1972 F. Haag e.a., Aktionsforhung, Forshungsstrategien, Forshungfelder und Forshungspläne, München

KONING, R.H. en PIJNENBURG, H., 1980 

Methoden van praktijkonderzoek, in: P.L. Harris, J. de Wit en D.J. Bakker (red.), Methoden van onderzoek en hulpverlening, Amsterdam

KONTAKTBLAD Vlaamse Beroepsvereniging voor Opvoeders, 1981

De vorming van de opvoeder, 11-5, themanummer

KUNNEMAN, H., 1985 

Habermas' theorie van het communicatieve handelen, een samenvatting (3e druk), Amsterdam

L

LEEUWEN, J.J.C. van, 1983 

Opvoedbaarheid: grondslag van hulpverlening en onderzoek, in: Van Weelden e.a.

LEVERING, B. , 1981 

De orthopedagoog en de theorie, overwegingen naar aanleiding van J. van Acker, 'Dressuur en opvoeding', in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, oktober

M

MARCUSE, H., 1969 

De eendimensionale mens, studies over de ideologie van de hoogindustriële samenleving (4e druk) Bussum

MELSE, J. 1986 

Woord en daad, de hulpverlenersstijl van de groepsleid(st)er in een leefsituatie, Groningen

MEIJER, W.A.J., 1984 

Taalanalytische pedagogiek, in: F. Beugelsdijk en S. Miedema, Pedagogiek in meervoud, wegen in het denken over opvoeding en onderwijs, Deventer

MIEDEMA, S., 

1983 
Metatheorie, theorie en methodologie van een kritische pedagogiek, in: Imelman 1983

1984
Kritische pedagogiek, in: F. Beugelsdijk en S. Miedema, Pedagogiek in meervoud, wegen in denken over opvoeding en onderwijs, Deventer

MOSER, H., 

1975
Aktionsforshung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften, München

1977a 
Methoden der Aktionsforshung, München 

1977b 
Praxis der Aktionsforshung, München

MUNTER, A. de, 1984 

De critical incident techniek als onderzoeksmethode in het pedagogisch onderzoek over residentiële hulpverlening, in: W. Hellinckx (red.), Begeleiding van de groepsleiding, Leuven / Amersfoort

N

NOLLES-GROENEBERG, I.H.A. en ZANDVLIET, K., 1984 

Aansluiting of kortsluiting? Een onderzoek naar de aansluiting van middelbare en hogere beroepsopleidingen op het werken als groepsleider in een Boddaert-centrum R.U., Leiden (scriptie)

NIJK, A.J., 

1970
Vormingswerk: mensbeschouwing en maatschappijvisie, in: A.J. Nijk, Vormingswerk, een oriëntatie. Groningen

1978
De mythe van de zelfontplooiing en andere wijsgerig-andragologische opstellen, Meppel

1984
Handelen en verbeteren, Meppel

P

PANHUYSEN, G. en VERBIJ, A. 1979

De volwassenwording van een onderzoeksprincipe, actieonderzoek in Nederland, in: Psychologie & Maatschappij, oktober

PARREREN, C.F. van, 1979

Het handelingsmodel in de leerpsychologie, openbare rede, Brussel

PUNTER, E., 1983

Begeleiding van groepsleiding op opvoedingsinstellingen voor 1983 moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren, een empirisch-descriptief onderzoek vanuit de optiek van de groepsleiding, K.U. Leuven

R

REDMEIJER, S.J. en KNIJFF, H.K., 1983

Onderzoeksproject relatie onderwijzer - zeer moeilijk opvoedbaar kind, in: Rink en Rijkeboer 1983

RIESEN, R., 1983

Integrative Pädogogik und integrative Beratung in der Heimerziehung, in: Sozialarbeit, mei

RINK, J.E.,

1980
Methodiekontwikkeling in internaatsverband, orthopedagogisch gerichte personeelsbegeleiding van inductieve aard, Bloemendaal

1984
Het nut van sociale wetenschappen voor de praktijk van de hulpverlening, een implementatieprobleem, in: Mededelingenblad NVO, mei

1985
Het persoonlijk referentiekader in de praktijk van de (residentiële) hulpverlening, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, februari

1986
Ontwikkeling en implementatie als n=l design in de orthopedagogische hulpverlening, in: W. Hellinckx (red.), Kwaliteit in de hulpverlening met betrekking tot kinderen met psychosociale problemen, Amersfoort

RINK, J.E. en RIJKEBOER, J., 1983

Bruikbaar onderzoek in de hulpverlening, de ontwikkeling van praktijktheorie, discussie- en werkboek, Groningen

RISPENS, J.,

1983a
Over de dialoog als grondcategorie in de orthopedagogiek, in: Van Weelden e.a. 1983

1983b
De theorie van de kundige ingreep, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, december

RISPENS, J. en BOSMAN, R.E., 1985

Op weg naar een orthopedagogische handelingstheorie, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Deel I: maart, deel II: april

RUYTER, P.A. de,

1980
Werk moet centraal staan in de opleiding, in: SJOW, 14 1980 juni

1983
De bronvermelding bij de pedagogische hulpverlening aan het ge- zin, in: Van Weelden e.a. 1983

1984
De rechtvaardigingsgronden van de hulpverlener, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, mei

RUYTER, P.A. en WAALDIJK, K., 1978

De opleiding van de inrichtingswerker, in: 1978 FICE-Nederland Bulletin, december

S

SCHINKE, S.P. en SCHILLING, R.F., 1980

Needs assessment and child care staff training, in: Child Care Quarterly, summer

SJOW 1981

Themanummer: De verkering opleidingen -praktijk, november

SOUDIJN, K., 1976

Dilemma's in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Meppel

SPIECKER, B., 1974

Idealen en idolen van opvoedingswetenschap, Meppel

T

TOULMIN, S., 1969

Concepts and the explanation of human behavior, in: Mischel (ed.), Human action, conceptual and empirical issues, London

V

VANOVKA, I., 1978

Einige Forderungen an die Persönlichkeit des Erziehers im Kinderheim, in: Unsere Jugend, november

VEER, R. van den, 1984

Cultuurhistorische pedagogiek, in: F. Beugelsdijk en S. Miedema, Pedagogiek in meervoud, wegen in het denken over opvoeding en onderwijs, Deventer

VERBIEST, E., 1984

Andragogie: dialoog en verhaal, Lisse

VISSER, J. de,

1978
Handelen en begrijpen, methodologische notities, in: A. van Essenberg e.a., Sociale pedagogiek, Meppel

1980
Buurtgericht emancipatorisch jongerenwerk en handelingsonderzoek, in: R. de Hoog en H. van der Zee (red.), Veranderen door onderzoek, bijdragen uit de andragologie, Amsterdam

VISSER, K., 1987

De opleiding van groepsleiders, in: M. van Lieshout en M. Ruigewaard, De groepsleider, Amersfoort

VRIES, J. de,

1973
Dienstbaar onderzoek, naar een methodologie voor de agogische wetenschappen, Meppel

1975
Functie en vorm van wetenschappelijk onderzoek in de opvoedingswetenschap, in: T. Tak, Moed tot zelfstandigheid, in- leidende opstellen over emancipatie en opvoeding, Meppel

W

WAALDIJK, K.,

1981
De opleiding van de residentiële hulpverlener, in: J.D. van der Ploeg (red.) Jeugd (z)onder dak II, Deventer

1983
Problemen, tegenstrijdigheden, mogelijkheden, in: Jones en Waaldijk 1983

WEELDEN, J. van, e.a. 1983

Onvoltooid of onbegonnen? Hulpvragende kinderen, Deel I: Antropologische uitgangspunten, Groningen

WEELDEN, J. Van en GENNEP, A.T. van, 1982

In gesprek met Prof. dr. A.T. van Gennep, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, maart

WIGGER, L. 1983

Handlungstheorie und Pädogogik, eine systematisch-kritische Analyse des Handlungsbegriffs als pädagogischer Grundkategorie, Sankt Augustin

WRIGHT, G.H. von, 1971

Explanation and understanding, New York

Z

ZEEUW, G. de,

1975 / 1976
Veranderingen en menselijk handelen, opmerkingen over kennistoename in de andragologie, openbare rede, 1975, in: Tijdschrift voor Agologie, 1976, nr. 2

1977a
Onderzoek in de andragologie: weten te handelen, in: Van Gent en Ten Have, Andragologie, Alphen aan den Rijn

1977b
Over handelen, in: Tijdschrift voor Agologie, nr. 6

ZWART, C.J. 1972

Gericht veranderen van organisaties, beheerste ontwikkeling als permanente activiteit, Rotterdam