Start Omhoog

Bijbel en Qur'an

... aan de hand van het verhaal van Noach ofwel Noeh

Lezing op het Ashura feest van Stichting Islam & Dialoog, Oost Nederland,
op 23 januari 2007, op het schip Nirvana, Deventer, door

Dr Frans E. J. Gieles 

Goede avond, iyi akşamlar, op de avond van Ashura, de tiende dag - Ashura is "tiende" in het Arabisch - waarop o.a. Noeh ofwel Noach wordt herdacht. Het verhaal van Noach en de ark staat in de Bijbel. Ik lees u er stukken uit voor. Vertel het uw kinderen: zij kunnen mooi die ark en al die dieren tekenen. Je ziet dan altijd twee giraffen en twee slurfen van de olifanten. En natuurlijk de regenboog. Mooi natuurlijk. 

Het verhaal van Noach in de Bijbel 

Bijbel en Qur'an 

De huidige zondvloed 

De dialoog 

Drie boeken 

De literatuurtafel 

Het verhaal van Noach in de Bijbel

 

Genesis 6:9 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. 10 Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

11 In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. 12 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, 13 zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. 14 Maak jij nu een ark van pijnboomhout. [....] 

17 Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. 18 Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. 19 En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. 20 Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. 21 Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’ 22 Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.


7

Toen zei de HEER tegen Noach: ‘Ga de ark in, samen met je hele gezin, want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen, van de onreine dieren moet je er twee meenemen, een mannetje en zijn wijfje, en van de vogels weer zeven mannetjes en wijfjes, om hun voortbestaan op aarde veilig te stellen. Want over zeven dagen zal ik het veertig dagen en veertig nachten op de aarde laten regenen; dan zal ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen, alles wat ik heb gemaakt.’ Noach deed alles zoals de HEER het hem had opgedragen.

Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Van de reine en de onreine dieren, van de vogels en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark, een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen.

[...] 

16. [... ]Toen sloot de HEER de deur achter hem.

17 De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. 18 Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. 19 Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. 20 Tot vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder. 21 Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen. 22 Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood. 
[...] 
23 [...]
Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 24 Honderdvijftig dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt.

8

Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.

Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. 10 Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11 Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 12 Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. 

[...] 

13 [...] Op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. 14 Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.

15 Toen zei God tegen Noach: 16 ‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. 17 Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ 18 Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 19 Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt. 

[...] 

9

[...] 

Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10 en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11 Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 

12 En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13 ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 14 Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15 zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16 Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17 Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’
 

Bijbel en Qur'an 

Dit was het verhaal van Noach, ofwel Noeh, zoals het in de Bijbel, de incil, staat. Ook de Qur'an vermeldt Noach ofwel Noeh. En alle volkeren van alle tijden die wij kennen hebben zo'n verhaal over een grote zondvloed. Denk aan Atlantis, waar Plato over vertelt, dat in de Atlantische oceaan verdwenen is. Het lag precies op een breuklijn, weten wij nu. Een tsjunami van vele eeuwen geleden. Maar de uitleg was toen nog niet natuurkundig, maar nog alleen theologisch. 

We zien dat de Bijbel en de Qur'an in veel passages overeenkomen. U kunt dit zelf zien op < http://www.bijbelenkoran.nl >. Ik heb hier een uitdraai bij mij, al geeft die alleen die zinnen weer waar "Noach" in staat, dus niet het hele verhaal in Genesis. Daarom heb ik ook hiervan een uitdraai bij mij. 

Tal van profeten komen in beide boeken voor. Ik noem er maar een paar: Jezus (Isa), Mozes (Musa), Abraham (Ibrahim), David (Dawud), Job (Ajjub), Salomo (Sulaiman), naast de Farao (Firaun) en de engelen Gabriël (Djibril) en Michael (Mika'il) en nog veel meer. Ook de geboden en verboden komen goeddeels met elkaar overeen. Zoveel verschillen we nu ook weer niet. 

Toch wil ik nu ook spreken over de verschillen, want die zijn aanzienlijk als je niet naar de tekst kijkt maar naar de context. Ik noem vijf belangrijke verschillen. 

1) De stijl

De Bijbel bevat verhalen. U hebt er zojuist een gehoord. U luisterde aandachtig, want het was een mooi verhaal. Deze verhalen zijn geschreven door beroepsschrijvers; ze zijn gewoon goed geschreven. Ze beginnen bij het begin 'Er was eens ...', ontwikkelen zich en hebben een afloop. De moraal van het verhaal wordt vaak niet gegeven. Die kun je er zelf wel uithalen. 

Ook het evangelie, Hiristiyanlιk őğrettisi,  is opgeschreven als verhaal, in feite vier verhalen, over het leven van Jezus: 'toen gebeurde er dit en toen zei hij dat'. Ze beginnen bij de geboorte of iets daarvoor, ze eindigen met de verrijzenis of iets daarna. 
 

 

De Qur'an is niet een verhaal maar een preek, een vermaning, bir vaaz, bir ikaz. Daarbij wordt het verhaal al bekend verondersteld en wordt er gesproken in de stijl van 'mijn volk, laat de onmin met mij jullie er niet toe brengen dat jullie hetzelfde treft dat het volk van Noeh' (11:89). Uit de tekst blijkt dat het verhaal bij de toehoorders bekend was. De stijl van de Qur'an is die van een moraal, niet die van een verhaal

Het evangelie lijkt dus wel enigszins op de ahadith,  de leefwijze en uitspraken van de Profeet. 

Maar het evangelie is één verhaal, die ahadith, dat zijn duizenden losse stukjes tekst, opgenomen in een veelheid van boeken door vele auteurs. Ik heb er een paar meegenomen

Er zijn wel levensbeschrijvingen van de Profeet - hier zijn er een paar - maar allemaal veel later geschreven. Ze baseren zich wel op oude bronnen. Hier is er zo een, die van Ibn Ishak, vertaald en toegelicht door Guillaume, een standaardwerk. Een soort van evangelie dus over de Profeet, netjes chronologisch gerangschikt van geboorte tot dood. Professor Hans Jansen schreef er een kritische beschouwing over. 

2) De indeling

In de Bijbel staat het verhaal van Noach in vier hoofdstukken netjes achter elkaar. De Bijbel is goeddeels chronologisch, kronologik, ingedeeld: toen gebeurde er dit, daarna gebeurde er dat: verhalen. 
 

 

In de Qur'an staat alles door elkaar. Als je "Nuh" in het register opzoekt, kom je uit bij 42 passages, verspreid over 28 hoofdstukken, sura's, ofwel sureler. Deze sura's staan van lang naar kort, dus niet chronologisch, kronologik değil. 

3) De schrijvers

De Bijbel is een verzameling boeken - meervoud, kitaplar - van meerdere schrijvers - of toegeschreven aan bepaalde schrijvers. Het was niet Mozes die het boek Genesis, Yaratιlιş heeft geschreven, maar latere beroepsschrijvers die mondeling overgeleverde teksten opschreven. 

En per boek kunnen dit weer verschillende auteurs zijn. We zagen zojuist al dat er dan eens twee dieren van elke soort meegingen, dan zijn het er zeven, en dan weer twee. Dat verwijst naar verschillende schrijvers.
 

 

De Qur'an is één boek van één schrijver, de Profeet Mohammed (de genade en vrede van Allah zij met hem) die wellicht zelf niet kon schrijven en dus een schrijver heeft ingesproken, of dat in elk geval aan hem als enige auteur  toegeschreven. Dit, ondanks de grote verschillen  in stijl en woordgebruik tussen de sura's uit Mekka 1, 2 en 3 en die uit Medina. 

Een cruciaal verschil is dat de Bijbel schrijfwerk is van mensen, geďnspireerd door God, maar dat de Qur'an gezien wordt als het letterlijke Woord van God zelf. Allah Zülcelal is de echte auteur, al moest Hij wel in mensentaal en mensentekst spreken om toen en daar verstaan te worden. 

4) De tijd

De Bijbel beslaat een periode van enkele duizenden jaren, van Adam tot en met Paulus. 

Het meeste ervan is geschreven tijdens of na de Babylonische gevangenschap, toch enkele honderden jaren voor Christus, tot ongeveer honderd jaar na Christus.
 

 

De Qur'an beslaat slechts enkele jaren. Van de eerste openbaring aan de Profeet tot in de derde Mekkaanse periode. De versie die wij nu kennen is vermoedelijk pas na de dood van de Profeet zo samengesteld. De Joden en de Christenen waren de Ahl al-kitab, de volken met een Boek. Zij hadden een Boek, nu hadden de Arabieren ook een Boek. 

Van belang is dat, toen de Qur'an werd geschreven, de gehele Bijbel al bekend was, of in elk geval veel verhalen eruit door mondelinge overdracht bij de mensen bekend waren. De Qur'an ontkent de Bijbel dan ook niet, maar bouwt erop voort. 
 

5) De kritieken - belangrijk punt

Omdat de Bijbel het werk is van mensen, mag er kritisch naar de tekst gekeken worden. Dit is dan ook, in het bijzonder na De Verlichting, uitvoerig gedaan. Ook is er geschiedkundig onderzoek verricht, zijn er tal van opgravingen gedaan, en zo meer.

Dit maakt tekstkritiek dus goed mogelijk. 

 

Omdat de Qur'an wordt gezien als het letterlijke Woord van God, is er nooit tekst-kritisch onderzoek naar gedaan. Waarom niet? Er is geen twijfel - en Gods Woord laat je ongemoeid. 

Wel zijn er bibliotheken volgeschreven over de interpretatie van de tekst, maar aan de tekst zelf is nooit getwijfeld. Dit maakt een kritische, taal- en geschiedkundige benadering van de tekst, die mij als wetenschapper, maar ook als gelovige, toch wel nodig lijkt, tot een  probleem. 

Maar we hebben gezamenlijk nog een probleem: 

De huidige zondvloed

We hebben nu ook een soort zondvloed: een tsunami - niet van de islam, maar van moderne Djahilya, moderne onwetendheid, eenzijdigheid, polarisering, demonisering, criminalisering, zelfs haat. We hebben hier gelukkig nog een koningin, een regering  en een meerderheid van de Kamer die voor verdraagzaamheid pleiten. En we hebben een Stichting Islam & Dialoog, die voor dialoog pleit. Want dat is ons, in elk geval mijn antwoord op de moderne tsunami: de dialoog. 

De dialoog

Wat is een dialoog, wat is het niet? 

Een dialoog is geen debat. Bij een debat wil je overtuigen en winnen; er is een winnaar en een verliezer. Iemand krijgt gelijk, de ander krijgt ongelijk. De meerderheid beslist: die heeft gelijk, de minderheid moet zich maar aanpassen. Dit is machtspolitiek onder het mom van democratie. Een echte democratie respecteert haar minderheden. 

Een dialoog is ook niet: vreedzaam en tolerant langs elkaar heen leven. Wel vreedzaam en tolerant, maar niet: langs elkaar heen leven. Juist wel met elkaar omgaan en spreken en vooral luisteren. 

Dit geldt ook voor moslims. 

We hebben Soennieten, Sji'ieten, alevieten, Ahmadiyya's, Salafisten maar gelukkig ook nog Soefisten - in Deventer een heleboel zelfs - en nog een veel meer. Sji'ieten vieren ook de Ashura, maar dan herdenken zij de dood van Hussein en zij doen dit erg massaal en strijdvaardig. Elk jaar vallen er weer doden in Kerbala.

Nee, niet in Nederland; wij zijn uiteindelijk een tolerant land met godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting en wij moeten dit ook blijven - vinden ook de koningin, de regering, de Kamer en de rechters, het hoogste gezag in dit land. 

Ashura-feest in Irak met 80 doden ’rustig verlopen’

Trouw, 21 januari 2008

Tijdens Ashura, een van de belangrijkste herdenkingsdagen voor sjiitische moslims, kwamen tachtig mensen om het leven. Een aanval van een sjiitische eindtijdsekte op de politie zorgde in het zuiden van Irak voor 70 doden, andere aanvallen door het land zorgden nog eens voor elf doden. De grote viering in de stad Karbala met zeker twee miljoen pelgrims verliep zonder incidenten. In vergelijking met voorgaande jaren was het verloop rustig. [...]

Dit komt o.a. omdat wij in dit land eeuwen lang katholieken en protestanten, en joden en meer, hadden, die met elkaar hebben leren samenleven. De christenen hebben nu wel veel richtingen en kerken, maar toch ook een Raad van de Kerken, waarover u straks nog hoort. Hier in Deventer hebben wij vaak gezamenlijke vieringen, iedere week zelfs op woensdagavond in de Broederenkerk. Maar ook afgelopen zondag in de Lebuinuskerk, katholieken en protestanten, en komende zondag weer in de Broederenkerk, dan katholieken en Russsisch-Orthodoxen. 

Mijn indruk is, excuseert u mij, affedersiniz, dat de moslims toch nog wel iets meer langs elkaar heen leven, elkaar soms zelfs als ongelovigen zien - en dat is niet best in de islam. 

Terug naar de dialoog 

Een dialoog is ook geen college in de theologie. Een dialoog gaat niet tussen theorieën, overtuigingen of standpunten, laat staan dogma's, maar altijd tussen mensen, die zich niet als theoloog maar als persoon en medemens opstellen.

Bij een dialoog zijn de deelnemers gelijkwaardig. Ze spreken en ze luisteren vooral naar elkaar en proberen elkaars standpunt te begrijpen. Delen van standpunten hoeft niet. Overtuigen of bekeren is er niet bij - yasaktιr. Ieder kan zijn of haar eigen overtuigingen behouden, maar groeit wel in begrip voor de ander. En daar moeten we naartoe. 

Dit is wat de Stichting Islam en Dialoog wil bevorderen en wat we straks gaan proberen. 

Ik mag u nog vertellen dat er in Deventer een Raad voor de Levensbeschouwingen bestaat die net zoiets wil. Verschillende leden hiervan zijn hier nu aanwezig. Er zijn nu interculturele gespreksgroepen waarin moslims, christenen, joden, humanisten, enzovoorts, elkaar regelmatig als persoon ontmoeten. U kunt zich bij mij opgeven voor deze groepen.

Drie boeken

Ik wijs u tot slot nog op drie boeken.

Het eerste is net uitgebracht door de Stichting Islam & Dialoog Nederland, Rochussenstraat 221, 3021 NT Rotterdam: > Fetullah Gülen, Verhandelingen, perspectieven, meningen, ISBN 978-1-59784-026-2, waarvan ik de vertaling heb verzorgd. 
 

Het andere is De hel, dat is de ander; het verschil in denken van moslims en niet-moslims, Bart Brandsma, Veen Magazines 2006, ISBN 908571032 4. 
 

Het derde is Leven met verschil; menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen, Jonathan Sacks, Meinema Zoetermeer 2005, ISBN 90 211 4081 0.

Ik dank u voor uw aandacht. Teşekküler edirim dinlemeyinize için.

De literatuurtafel

Op een tafel lagen ook nog de volgende boeken ter inzage:

Bijbel en Qur'an

De nieuwe BIJBEL vertaling, KBS/VDS 2004

De Koran in de vertaling van prof. Dr. J.H. Kramers, 14e druk, 1956

Ahadith

Tuinen der oprechten; een selectieve vertaling van Riyaad as-Saalihien van Imam an-Nawawie; Werkgroep Vertalingen van het Islamitisch Cultureel Centrum Nederland, Postbus 33774, 2503 BB Den Haag; 1995, ISBN 90-73355-06-0

1001 Hadiths, Muhammed Diken, De Witte Tulp, < http://www.kitap.nl/ >.

Bulugh Al-Maram, Attainment of the Objective according to Evidence of the Ordinances; Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani; Dar-us-Salam Publications, Ruyadh 1996.

Veertig Hadith Qudsi, Uitgeverij Nur, Delft 2005

De dood, het graf - en wat er daarna gebeurt, J. Suyuti, Uitgeverij Nur, Delft 2002.

Over het leven van de Profeet

A. Guillaume, The Life of Muhammad; a translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, Oxford University Press 2006, ISBN  13 - 978-0-19-636033-1

Karen Armstrong, Mohammed, een westerse poging tot begrip van de islam; Flamingo, Amsterdam 2001

Safi-ur Rahman Al-Mukbarakpuri, Biografie van de Profeet Mohammed, Uitgeverij Nur (Noer) 2005, ISBN 90-5514-061-9.

M. Fetullah Gülen, Profeet Mohammed, aspecten uit zijn leven; Stichting Islam & Dialoog 2004.

Hans Jansen, De historische Mohammed - 1) De Mekkaanse verhaen, 2) De verhalen uit Medina; De Arbeiderspers Amsterdam 2005 & 2007.

Zie voorts op deze website

Islam, spiritualiteit, vrijheid en engagement en de daar vermelde en deels weergegeven lioteratuur.

Rumi in de tijd en in deze tijd; lezing, Dr Frans E.J. Gieles, Rumi Symposium, Stichting Islam en Dialoog, Museum Orientalis, 26 mei 2007, en de daar vermelde en deels weergegeven literatuur.

 

Start Omhoog