Start Omhoog

Maria als Mirjam of Marjam in de Qur'an

Sura 3: 35 t/m 59

Om eenvoudig te kunnen printen: de onderstaande tekst als .PDF document.

De geboorte van Maria

35. [] De vrouw van Imraan zei: "Ik draag aan U op wat in mijn baarmoeder is, dat het vrij zal zijn (om U te dienen), aanvaard het van mij, Gij zijt gewis Alhorend, Alwetend."

36. Maar, toen zij er van verlost was, zei zij: "Mijn Heer, ik ben verlost van een meisje." - Allah wist het beste wat zij voortbracht. "[] Ik heb haar Maria genoemd en ik stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan, de verworpene." 
 

37. Daarom nam haar Heer haar (Maria) met welbehagen aan en deed haar goed opgroeien en vertrouwde haar aan Zacharia toe. Telkens, wanneer Zacharia bij haar in de kamer ging, vond hij voedsel bij haar. Hij zei: "O, Maria, waar hebt gij dit vandaan?" Zij antwoordde: "Het komt van Allah." Voorzeker, Allah geeft volop aan wie Hij wil.

[38-41: De geboorte van Johannes]

De aankondiging van de geboorte van Jezus

42. Toen zeiden de engelen: "O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren."

[* Gij zijt de gezegende onder de vrouwen]

43. "O, Maria, wees uw Heer gehoorzaam en werp u neder en aanbid met degenen, die aanbidden."

44. Dit is een van de tijdingen van het ongeziene, die wij u openbaren. En gij waart niet bij hen toen zij lootten (om te zien), wie hunner de voogd van Maria zou zijn, noch waart gij bij hen, toen zij met elkander redetwistten.

[* Maria was een tempeldienares. Deze kregen, als zij vrouw werden, een (oudere) voogd, aangewezen door het lot (lees: door God.) Zo werd Jozef de (oudere) voogd, dus niet de man of verloofde van Maria. De voogd werd geacht kuis te blijven.]

45. [] De engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u een blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn.

46. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal n der rechtvaardigen zijn."

47. Zij zei: "Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?" Hij zei: "Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: "Wees" en het wordt.

48. "En Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen."

Over Jezus

49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."

50. Ik kom tot u met een teken van wat uw Heer bevestigende wat vr mij was, namelijk, de Torah en om u iets van wat u was verboden toe te staan; vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.

[51-53]

54. En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.

55. [] Allah zei: "O, Jezus, ik zal u doen sterven, u tot Mij opheffen en u zuiveren van de ongelovigen. Ik zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en ik zal onder u rechtspreken [].

[56-58]

59. Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zei: "Wees" en hij werd.

Sura 19: 2 t/m 34a

Maria

16. En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats,

17. En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man.

18. Zij zei: "Ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij (God) vreest."

19. Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken."

20. Zij zei: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?"

21. Hij zei: "Het is zo naar uw Heer zegt, 'het is gemakkelijk voor Mij,' opdat wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade onzerzijds; het is een besloten zaak."

22. En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.

De geboorte van Jezus

23. [] De smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zei: "O, liever zou ik vr dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn."

24. Dan riep (Gods boodschapper) haar van beneden toe, zeggende: "Treur niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan;"

25. "En schud de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen;"

26. "Eet en drink en koel uw oog. En indien gij iemand ziet, beduid hem dan: 'Ik heb de Barmhartige gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken.'"

Na de geboorte

27. Dan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zei: "O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan."

28. "O Zuster van Aaron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw."

29. Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"

30. Hij (Jezus) zei: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."

32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

33. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

34a. Aldus was Jezus, de zoon van Maria.

Start Omhoog