Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug

Kurban bayramı

Het Offerfeest

Konferans, 14 Aralık 2010, 
Diyanet/Merkez Cami'i Deventer
Lezing, 14 december 2010, 
Diyanet moskee Deventer

Dr Frans E J Gieles

İyi akşamlar.

Goede avond.

Kurban bayramı kutlu olsun.

Een gelukkig offerfeest gewenst.

Öbür gün Asjura bayramı olacak.

Overmorgen is het Asjurafeest.

Asjura bayramı kutlu olsun.

Een gelukkig Asjurafeest gewenst.

İki bin yedi’de botta Asjura bayramı ve Nuh peygamber’i üzerine, dahi İncil ve Qur’an üzerine konuşmuşum. Bağınız >

In 2007 sprak ik op de boot over het Asjurafeest, over de Bijbel en de Qur’an
over Noach. Zie >

< http://www.human-being.nl/Bibliotheek/bijbel_en_quran.htm  >.

Şimdi Kurban bayramı üzerine konuşacağım.

Nu spreek ik over het offerfeest.

   

1. Qur’an Arabisch S 37 102-113 - Sura As-shaffât

2. Qur’an Turks idem - idem

3. Qur’an NL idem - De zich opstellenden (in rijden geschaarden)

 

Metin Qur’ani kısadır.

De tekst in de Qur’an is kort.

İbrahim çohu kez anılandır ama, genelikle anıildır sadece, tarif etmemiştir.

Abraham wordt vaak genoemd in de Qur’an, maar meestal wordt hij alleen genoemd, niet beschreven.

Belli ki, hikaye daha önce tanınmış gibi farz etmistir.

Kennelijk wordt het verhaal al bekend verondersteld.

Hangi nikaye?

Welk verhaal?

Kurban üzerine, İncil bu hikaye anlatır.

Over het offer lezen we dit verhaal in de bijbel.

   

Yaratlış 22 1-19: 
İbrahim'in Sınanmasıı 

Genesis 22 1-19: 
Abraham op de proef gesteld 

   

Hikaye anlamak için, bağlamı bilmek gereklidir.

Om het verhaal te begrijpen moeten we de context kennen.

Bu hikayedan önce, altı kere İbrahim’e vaat büyük gelecek nesil üzerine anılanmıştır.

Vóór dit verhaal staat zes maal verteld dat aan Abraham een groot nageslacht is beloofd.

Yine de, İbrahim ve Sara çohuğu olmadılar.

Maar Abraham en Sara kregen geen kind.

Birinci, İsmail doğmuş İbrahim ve Hagar’dan, hizmetcisiden.

Eerst werd Ismaël geboren uit Abraham en Hagar, zijn dienares.

Ondan sonra, İshak’i doğmuş İbrahim ve Sara’dan, her ki çok ihtiyardiğilerdir.

Pas daarna werd Ishaak geboren uit Abraham en Sara, toen deze beiden al heel oud waren.

Tanrı Jaweh sözünü tutmuş.

De God Jaweh had zijn belofte gehouden.

Kurban hikayeden sonra, anılar İshak büyük gelecek nesil doğmuşdukdur.

Na het offerverhaal wordt verteld dat Ishaak een groot nageslacht kreeg.

İshak şuanda adlandıdık İsaril’de kalmış.

Ishaak bleef in wat nu Israël is.

Oğlusu Jakub on iki çohuklar olmadı, ondan sonra on iki kabileler İsrail’i.

Zijn zoon Jacob kreeg twaalf kinderen, die later de twaalf stammen van Israël werden.

Qur’an anlıyor İsmail Mekke’ye gittik. Orada İbrahim’li beraber Ka’aba insa etmiş, taş ile gökten düştük.

De Qur’an vertelt dat Ismaël naar Mekka ging en daar samen met Abraham de Ka’aba bouwde met een steen erin die uit de hemel was gekomen.

İncil ve Qur’an ondan sonra hikayeyi anlıyorlar İbrahim üç melekler misaferi geldi, sonrasında hikaye Lut üzerine anlıyorlar.

De Bijbel en de Qur’an vertellen dan ook nog het verhaal dat Abraham bezoek kreeg van engelen, gevolgd door het verhaal van Lot.

Fakat, bu kurban – "Oğlunu yakmalık sunu olarak sun"- doğru mu?

Maar dan dit offer: ‘Offer uw zoon’ - moest dit nu echt?

Bu kurban için, İncil İshak-i bildiriyor, Qur’an İsmail bildiriyor.

De bijbel noemt Ishaak, de Qur’an noemt Ismaël in het verhaal van het offer.

Bu, çok zor bir sınanmadır, değil mi?

Dat was toch wel een hele zware beproeving.

Bilmeliyiz: bu zamana, insanları ve çohukları kurbanları yaygındılardır, dine Yunanistan’i ve Roma’si dahi.

We moeten weten dat in die tijd mensenoffers en kindoffers vaker voorkwamen, ook in de oude Griekse en de Romeinse godsdienst.

Insan korkmuş, onları daha ilimli tanrılardan yapma istediler.

De mens was bang voor de goden en wilde ze zo milder stemmen.

Tanrılar çok güçlü ve kaprisilidilerdir. Göz vermediler, veya sözünü tutmamuşlardur.

De goden waren machtig en grillig – en zij deden geen beloften, of hielden zich er beslist niet aan.

Aynen Yunanistan ver Roma tanrıları: güçlüler, kaprisilidirler ve güvenilmezdirler.

Zo waren ook de goden van de Grieken en de Romeinen: machtige grillige goden die je niet kon vertrouwen.

Yani, İbrahim sesi Tanrısı duyduk – veya rüya gördik sadece – hayret etmemiş

Dus toen Abraham de stem van God hoorde – of alleen een droom had – was hij niet verbaasd.

Sesi veya rüyayı devam etmiş.

Hij volgde de stem of de droom.

Ne için? Tanrıyı inandi - veya Tanrıdan korktu.

Waarom? Hij geloofde in God – of hij was bang voor God.


Şu anda, bu hikaye üzere çok kritik vardır:

Er is nu veel kritiek op dit verhaal:

Kim çoğuğunu öldürümü?

Wie doodt nu zijn kind?

Bu haram, çok haram vardır!

Dat mag helemaal niet!

Ne çesit tanrı, butanrı çok zor kurban sordukmu?

Wat is dit voor een god, die zo’n zwaar offer vraagt?

Bir tanrı zalimdir!

Een wrede god!

Bunu inanmaruz!

Daar geloven wij niet in!

En son andada, düzene koyuyor.

Op het laatste moment komt het goed.

Bir melek – veya ses İbrahim’i içinde – insani kurbanı önledidir, hayvan kurbanı oldudur.

Een engel – of de innerlijke stem van Abraham zelf – voorkomt het mensoffer. Het wordt een dieroffer.

   

Bunlar, ne demek olası?

Wat kan dit betekenen?

Bazı diyorlar: Bunlar demek Tanrı inani ve güveni sordukdur ve İbrahim dindar doğru muştur.

Sommigen zeggen: Het betekent dat God geloof en vertrouwen vraagt en dat Abraham dit had.

Diğer diyorlar: Tamam, ama, dahi demek İbrahim Tanrısı insani kurbanları istemedik. Onu güvenebiliz. Sözünü tuturdur.

Anderen zeggen: OK, maar het betekent ook dat de God van Abraham geen mensenoffers wil, dat je hem kunt vertrouwen en dat hij zijn beloften nakomt.

Tanrıyı dindar diyor: Jaweh ve Allah kendi bu demiştir bu hikayenin yardım ile.

Wie gelooft in God, zegt dat God dit zelf heeft gezegd met dit verhaal.

Inandar insan sadece tanrı imajisi yabdığar, diyor: Su anda sonra diğer bir tanrı imajisi yapmış, tanrı daha ilimli.

Wie alleen gelooft dat de mens zich slechts een beeld van God maakt, zegt dat de mens hier tot een ander godsbeeld is gekomen, een mildere god.

Yahudilik inani ve islam insan kurbanlarısı bilmezler, hayvan kurbanları sadece.

Het jodendom en de islam kennen geen mensenoffers meer, alleen dierenoffers.

Bazı bir koyun kestiğmiş, bir balkonda olduğu düşünürler, ve kan balkondan, altinda balkona damladık ...

Sommigen denken dan aan een schaap dat geslacht wordt op een balkon en dat het bloed naar het balkon daaronder druipt.

Oysa, olmadır. Kesme uzmanın aracılığiyla oldu, sert hükümetten kontrol ile.

Maar dit is niet zo: het slachten gebeurt door specialisten onder streng toezicht van de overheid.

İncilde, daha ilerde, diyor: Jaweh hayvan kurbanları sormardır, ama, insanlardan kalpı mütevası sorırdır.

Verderop in de Bijbel staat dat God geen dierenoffers vraagt, maar een nederig hart van de mens.

Bunu gibi, histianlıkda, hayvan kurbanları yoktur.

Het christendom kent dan ook geen dierenoffers meer.

Kurban etmek, bu demek: Tanrı inçin zamanını vermek, ve Tanrıya ilgi göstermek. Dahi, birseyi başka insanına vermek.

Offeren betekent dan dat je tijd en aandacht geeft aan God en dat je iets opzij legt voor je medemensen.

Bunu, modern muslim dahi yapar:

Dit doen ook de moderne moslims:

Koyun kesmezler, ama, parayı biçarelere verirler, ülklere biçareler örnek olarak.

Zij slachten geen schaap, maar geven geld aan de armen, bijvoorbeeld in de arme landen.

Bunun gibi, hiristianler ve muslimler yavaş birbirilere gelebilirlerdir.

Zo zien we dat christenen en moslims langzaam nader tot elkaar kunnen komen.

Hiristian, yuhadi ve muslim düşman değildirler. Hayır, bütün İbrahim’den coğuklar, ve inanından varisler vardır.

Christenen, joden en moslims zijn geen vijanden, nee, wij zijn allemaal kinderen, van Abraham en erfgenamen van zijn geloof.

Tanrıi için zamanızı vermiriz ve ona ilgi gösteriniz, dahi birbirlere zamanız ve ilgiz ve yemeği başka insana vermiriz.

Wij geven tijd en aandacht aan God en we geven eten, tijd en aandacht aan elkaar, aan onze medemensen.

Bu demek kurban bayramı, burada ve şimdi, Deventer’de.

Dat is het offerfeest, hier en nu in Deventer.

Afiyet olsunuz!

Eet u smakelijk!

 Start Schrijftafel Brug Leestafel Brug