Start Vak Brug Kind Persoon & Samenleving Schaken Chess Wat is nieuw? English

Wat is nieuw?

December 2023

Gieles, Dr Frans E.J.: ‘Behandeling’ door niet te behandelen? Een aanfluiting van een ‘methodiek’ van ‘professionals’, december 2023
In de NRC van 22 december 2023 lezen we een 53-jarige man die al 28 jaar in de tbs heeft gezeten en nu in zijn zesde kliniek zit. [..]
Hij kreeg de tbs-maatregel opgelegd en begon voortvarend aan arbeid en therapie, maar telkens liep het vast. Dan waren er incidenten. Raakte hij in conflict met andere patiënten, de staf [...] De klinieken waren na zulke incidenten telkens onverbiddelijk. Ze stuurden hem naar een volgende, waar nieuwe behandelaars weer nieuwe diagnoses stelden. Van antisociaal tot narcistisch en pedoseksueel. Zestien rapportages in totaal. En telkens liep hij weer vast.
[... ...]
Behandeling begint en werkt met contact leggen inclusief de schaduwkant, dus niet alleen met de mensen met brave voornemens en neiging tot bagatelliseren van hun problematiek en het vooreerst buiten zichzelf zoeken van de bronnen daarvan. Wat een buitenkansje is een ‘incident’, [...] voor (socio-)therapeuten om zulk contact te leggen en met die schaduwkant, de ongewenste en vaak niet zichtbare kant van de mens, bespreekbaar te maken en ermee aan het werk te gaan – direct, onmiddellijk en volhardend; niet (ver)oordelend maar onderzoekend en behandelend.
[... ...]
De zichtbaarheid van deze ‘donkere kant’ van de mens mag nooit aanleiding zijn om de mens weg te sturen, maar dient de therapie, juist dit werken met schaduwkant, geïntensiveerd te worden, door mensen met tolerantievermogen en empathisch vermogen, en heel veel geduld.

oktober 2023

Van de artikelen "Kind op schoot ... Mag dit niet meer?" en "Een tweede gehechtheid" is een tweede versie geschreven.

Augustus 2023

Gieles, Dr Frans E. J., Hoe help je mensen? Een visie. Augustus 2023
Een grondhouding - Een methodiek - Een visie - Van visie naar methodisch handelen - Lees meer ...
Kernbegrip: contact inclusief de schaduwkant.

Juli 2023

Pronk, Iris; 'Pleegkind moet een vertrouwenspersoon krijgen'
Onderzoekster Elly Singer: Een pleegkind durft te midden van vreemden geen emoties te uiten; Iris Pronk, Trouw, 26 november 2012
Over: Elly Singer, Adimka Uzozie en Kirti Zeijlmans, 'Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin'. Een onderzoek van stichting Alexander en Universiteit van Amsterdam, 2012.

Gezocht: een vertrouwenspersoon voor ieder pleegkind. Liefst geen hulpverlener, maar een tante, buurvrouw of volwassen neef. Deze persoon moet aardig en betrouwbaar zijn, goed kunnen luisteren en zijn leven langdurig met dat van het pleegkind willen verknopen. Want al wordt dat kind onder goede bedoelingen bedolven, het is toch moederziel alleen.
Deze contactadvertentie valt af te leiden uit het boek 'Nooit meer zo alleen? Wennen in een pleeggezin' dat vandaag verschijnt.
[Het kind] Dat wordt omringd door 'vreemde volwassenen' ...
Te midden van die vreemden durven pleegkinderen hun emoties niet te uiten [...]
De oplossing is volgens Singer een vertrouwenspersoon, bij wie het kind zich veilig voelt en die het kind al lang kent. [...]
Hulpverleners moeten het pleegkind helpen zo'n vertrouwenspersoon te vinden, liefst in zijn eigen netwerk. Het is volgens Singer niet handig als de vertrouwenspersoon een professional is, want die wisselt vaak van baan of functie, terwijl pleegkinderen juist gebaat zijn bij een duurzame band. [...]

Gieles, Dr Frans E.J., Hechting; juli 2023
Hechting aan de beide ouders is voor een kind noodzakelijk om zich als individu te ontwikkelen. [...] Hechting is een proces tussen kind en ouders. De hechting wordt opgebouwd vanaf de geboorte, wordt geleefd in de kindertijd, … waarna er gaandeweg onthechting plaats dient te vinden. Dit laatste begint in de puberteit en dient in de volwassenheid voltooid te worden. [...]
De twee hoofdtypen zijn
(1) veilige hechting contra
(2) onveilige hechting ... angsige ... vermijdende ...
Ook kan er (3) het ontbreken van hechting voorkomen.
We kijken nu naar het proces van hechting.

Gieles, Dr Frans E.J., Een tweede gehechtheid - Contact met de schaduwkant; juli 2023
In mijn essay over Hechting schreef ik over ‘hechting’ als noodzakelijke start in het leven van een kind. Wat er mis kan gaan is dat er geen hechting plaatsvindt. [...] Een kind bij wie het eerste hechtingsproces, dat met de ouders, is mislukt, is gebaat met een herkansing: een hechting in tweede instantie, als een Vitalis voor Remí. [...] Ik beschrijf dan de ervaring dat de procesfasen (1) hechting, (2) stabiliteit en (3) onthechting, in een pleegzorgsituatie sneller verlopen. Hier valt nu iets aan toe te voegen.[..]
Bij Gustav Jung duikt het begrip “de schaduwkant” op [...]
Wel, reken er maar op dat die schaduwkant zich terdege meldt bij uw pleeg-, stief-, adoptie- of verzorgkind. Dit draagt de gevolgen van de vroege hechtingsproblematiek, vaak verwaarlozing of erger, met zich mee. Het kind zal dus niet alleen maar lief en dankbaar zijn. [...]
Zo kom ik tot de kern-stelling dat voor een tweede kans op gehechtheid niet alleen, uiteraard, contact met het kind nodig, maar contact inclusief de schaduwkant. [...]

Gieles, Dr Frans E.J., Rust, Reinheid en Regelmaat ... ... Ook voor tieners?
Dit is een uitsnede uit het artikel "Een tweede gehechtheid", in een apart bestand gezet omdat het een bredere strekking heeft.
[In mijn proefschriftonderzoek] ontdekten wij dat de teams groepsleiding nogal eens gehinderd weren door 'de theorie uit het hoofdgebouw'. Dáár werd de overtuiging ‘gepredikt’ (én bevolen!) dat ‘deze kinderen een stoornis hebben, vooral door gebrek aan structuur, en dat zij dus vooreerst structuur nodig hebben. Dat geeft hen ‘houvast’. Structuur schep je door regels en handhaaf je door macht en overwicht. Dus, zagen we, roept dit conflicten op. Jongeren en groepsleiding komen tegenover elkaar te staan – en beiden voelen zich hier ongelukkig bij.
De visie ‘structuur, dus regels, dus macht en overwicht geeft houvast’ heeft een oudere bron. Deze is de beroemde dokter Spock, die als hoofdmotief voor ‘de’ opvoeding introduceerde: Rust, Reinheid en Regelmaat.
Mijn op zich hooggewaardeerde leermeester voor mij als nog jonge orthopedagoog in een grote inrichting voor vooral tienermeisjes nam dit motief over als basisinstructie voor de groepsleiding. [...]
Ik zag dat dit niet lukte en niet werkte en bedacht dat deze R, R & R vast wel een goede basisinstructie is voor de opvoeding van baby’s en peuters, maar al niet meer voor de kleuters, evenmin voor de basisschoolkinderen en al helemaal niet voor tieners. [...]
Zo kom ik tot een andere basisinstructie, in elk geval voor tieners.

Gieles, Dr Frans E.J., Kind op schoot ... Mag dat niet meer? Juli 2023
Ook dit artikel is een uitsnede uit het artikel "Een tweede gehechtheid", in een apart bestand gezet én uitgebreid, omdat het een bredere strekking heeft.
[In mijn proefschriftonderzoek, op zoek naar methodiek, vond een] team met een groep van jonge kinderen het leiden van de maaltijd een van de moeilijkste momenten van de dag. Dus ging ik de maaltijden leiden [om de methodiek te laten zien].
Nu waagde ik het tijdens het eten een kind op schoot toe te staan. ‘Foei, Frans, dat is tegen de regels!’ Wat een absurde regel! [...]
Nu sprak ik onlangs iemand die al vele jaren als vrijwilliger een jeugd-knutselgroep leidt in een club-/buurthuis. Een jong kind zat gezellig op zijn schoot te knutselen. De man vertelde dat er plotseling een bestuurslid naast hem stond dat hem verbood een kind op schoot te nemen. Ook mocht hij niet meer 'kopje-rol-over' spelen, want dan zou hij de kinderen veiligheidshalve moeten aaraken en dit was verboden. [...] Bij eens verder doorvragen vernam ik dit ook van andere jeugdwerkers, ook die in de naschoolse kinderopvang. [...]
Een pianoleraar raakte de vingers van een leerling aan voor de juiste vingerzetting .... Foei! ... Een schipper verhindert dat er een jongere omvalt op het deinende schip ... Foei! ... [...]
Angst voor intimiteit ... én verwarring tussen liefdevol of functioneel aanraken en seksualiteit. Overal seks in zien, ook waar het niet is. [...]
Functioneel aanraken is geen seks.[... ...]
Onze cultuur, onze eigen opvoeding, bepaalde theorieën over kind en opvoeding en onze taal zitten ons hierbij dwars; we hebben de stroom tegen. Misschien zijn we, ter wille van de kinderen die onze warmte zo behoeven, sterk en moedig genoeg om behoedzaam, doch ook krachtig tegen die stroom in te zwemmen.

Citaten uit:
Koelewijn, Jannetje Agressie bij jongens is bij meisjes angst - Hoe help je delinquente jongeren?
Interview met Lucres Nauta, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie.
In: NRC 24 juli 2023.
... met kort commentaar en een toevoeging:
Er is een factor bijgekomen die niet is aangeboren, maar die maatschappelijk wordt aangereikt, of zeg maar: wordt opgedrongen, ....
door Frans Gieles

Lucres Nauta:
"De ene jongere heeft een grotere aangeboren biologische kwetsbaarheid dan de andere."
"Eigenlijk ken ik geen jongens die alleen maar agressieve rotzakken zijn."
"Agressieve jongens en angstige meisjes lijken biologisch op elkaar"
[...] "Psychiaters en onderzoekers zien delinquent gedrag – stelen, vernielen, liegen en bedriegen, geweld plegen – nu als het resultaat van sociale én psychologische én biologische factoren."

Gieles:
"... die de mentale ontwikkeling, dus ook de concentratie en de zelfbeheersing, beduidend hindert, namelijk het overmatig kijken op hun mobieltjes en andere schermen, dus een overvloed aan vaak niet relevante informatie die verwerkt zou moeten worden, maar die zich alleen maar hinderlijk opstapelt en de werking van het brein belemmert."

Juni 2022

de Bruin, Ellen: Bibliotheek/repressie_slecht.html.
Als de groepleiders goed zijn, kunnen jongeren beter uit de gevangenis komen dan ze erin gingen. Dat concludeert Peter van der Helm in zijn proefschrift.
NRC 5 juli 2011
Zie hieronder bij Helm, Peter van der ...
Het goede nieuws is dat er ten minste iets werkt, vertelt Van der Helm: het creëren van een ‘open leefklimaat’ binnen de groep. Dat wil zeggen: een sfeer waarin jongeren zich gesteund voelen door hun groepsleider, het idee hebben dat ze zelf iets leren, niet onderdrukt worden door allerlei regels en elkaar kunnen vertrouwen.

Helm, Peter van der: Fitst do no Harm. Living group climate in secure juvelile correctional institutions. Proefschrift, VU Amsterdam, 2011:
Nederlandse samenvatting.
[... ...] Om belangrijke doelstellingen als opvoeding, behandeling en rehabilitatie te realiseren is het van groot belang dat er een ‘open’ sociaal therapeutisch behandelklimaat wordt gecreëerd.[...]
Een dergelijk open leefklimaat zal moeten bestaan uit voldoende ondersteuning van de pedagogisch medewerkers, voldoende groeimogelijkheden bij jongeren, zo min mogelijk repressie en een goede onderlinge atmosfeer. [...]
Hiervoor is waarschijnlijk een paradigmawisseling nodig, waarbij het huidige paradigma van ‘opvoeding en controle binnen’ vervangen moet worden door ‘opvoeding gericht op buiten’, om met de samenleving een toekomstperspectief te creëren voor de onder haar verantwoordelijkheid gestelde jongeren.

2021

Gieles, Dr Frans E.J. Het groepsklimaat in de (snel wisselende) leefgroep.
Interview met Frans Gieles, 2021.
[...] Welke manieren zijn er om het groepsklimaat in snel veranderende groepen te bevorderen?

  • Wees er, en wel in de groep, niet in de leidingkamer of in een spreekkamertje er naast.
  • Sleutelbegrippen zijn zorg (onvoorwaardelijk!) en contact, plus diversiteit (ook in het team), je mag zijn wie je bent; niet ‘structuur’, ‘regels’, ‘rust’ of ‘houvast’, eerder aan een levendige dynamiek. Het is geen bejaardentehuis, het zijn kinderen/jongeren en zij mogen dit ook zijn.
  • Contact met het hele kind, inclusief de schaduwkant.
  • Er zijn wel grenzen, dus codes en logische regels, maar er is binnen die grenzen juist veel ruimte, meer dan in de normale opvoeding gebruikelijk is. De grenzen zijn niet van beton: er is altijd een marge mogelijk. Juist in die marges ontwikkelt zich het contact, dat per definitie individueel is.

Maart 2020

Gieles, Frans E. J., Haastige spoed doet onderzoek geen goed.
Commentaar op: Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd; een meta-review; M. H. Nagtegaal, WODC 2012.
Dit rapport van het WODC is geen zelf verricht nieuw onderzoek, maar een beperkt overzicht van een beperkt deel van de literatuur. [.... ... ...]
Conclusie
[...] Binnen de gekozen vraagstelling, definitie en methodiek is dit onderzoek correct. Er zijn echter ook beperkingen en die zijn ernstig – te ernstig, vind ik. [...]
De vraagstelling laat essentiële vragen onbesproken en de definitie heeft meer weg van een moreel oordeel vooraf dan van een objectief-neutrale omschrijving.
Deze beperkingen komen voort uit een andere beperking: het is in feite een in haast geschreven ambtelijk stuk in opdracht van de politiek omdat er een rechtszaak aan komt die de minister graag wil winnen.

Augustus 2017

Gieles, F.E.J., Vergeet de vier procent - Onthoud de één procent, augustus 2017
Nu en dan en her en der heb ik beweerd dat uit het onderzoek van Rind c.s. zou blijken dat blijvende schade na een seksueel contact in de kindertijd slechts in vier procent van de gevallen optrad, en dan nog alleen bij meisjes en dan alleen na incest of dwang. Dit klopt bij nader inzien niet.
Hier kwam ik tot mijn schrik achter toen iemand beweerde dat dit één procent was. Bij mijn tekst om dit te corrigeren in 4% wilde ik een link zetten naar dit getal in Rind's onderzoek. Die 4% bleek niet te vinden te zijn!
Wel komt de 1% voor in Rind's meta-analyse, maar deze betekent daar iets heel anders.
Uitleg ... Adders onder het gras ... Beschouwing ...

Juni 2016

Gieles, Dr Frans E.J.; Enge dromen ... en enge therapie - dit kan toch beter? Mei 2016 

In Trouw van 18 maart 2016 vertelt Iris Pronk in de rubriek "het consult" over een meisje van negen jaar dat nachtmerries heeft of had. Het meisje "zinkt in haar dromen weg in een moeras. Ook dwaalt zij soms door een vreemde school vol vijandige, gemaskerde kinderen." Dit is eng en de moeder vraagt consult aan. [...]
Het is maar te hopen dat de moeder geen consult heeft gevraagd bij [...] een gedrags-therapeut, maar bij een echte psycho-therapeut. 
Een gedrags-therapeut ziet de enge dromen slechts, louter en alleen als ongewenst gedrag, dat via een leerproces veranderd moet worden in, vervangen moet worden door gewenst gedrag. Hierbij is enige mate van dwang onontbeerlijk. Het meisje moet ... [...]
Hier krijg ik een nachtmerrie van. [...]
Een psychotherapeut vraagt het meisje eerst haar verhaal, haar dromen, te vertellen, dus niet slechts deze zich voor te stellen, nee, ze te delen met een medemens.

Mei 2016

Gieles, Frans E. J.; Geest van Wijsheid, Geest van Raad ... Aller dingen zuiv're maat - Bij het feest van Pinksteren, 2016  - en eerder: samengesteld uit parochie-blogs van de laatste jaren. 

Het verhaal - De vlammen - De talen - De moed ... en een addertje onder het gras: Hebben we het hier over een Hij of een Zij? Oorspronkelijk over een vrouw, maar ja, de kerkvaders ... Scheiding van Oost en West over één woordje (filioque) ... Wie troost er? Gaan wij nu eens maat houden? 

Gieles, Frans E.J., Pasen en dimensies; Parochie-blog, Pasen 2012 

Meteen na de Paasvieringen komen de discussies los: Is dit nu echt zo gebeurd, die opstanding? De meeste gesprekken hierover komen tot een conclusie als de volgende, nu door mij geformuleerd: Maak onderscheid tussen

de aardse mens Jezus, geboren te Nazareth - die sterft als mens, en
de geest genaamd Christus, geboren uit de Vader en onsterfelijk.

De mens Jezus van Nazareth heeft tijdens zijn leven, gaandeweg steeds meer, ruimte gegeven aan de Christusgeest. De eerste stierf - door de wil van de aardse machthebbers, de tweede is onsterfelijk. [...]
Zelf gebruik ik het begrip dimensies.

Gieles, Frans E. J. ; De Lijdensweek en Pasen; Parochie-blog, Pasen  2014 

Elk jaar bezorgde de Lijdensweek en Pasen mij, Frans van de Broederenkerk, weer problemen. In de tuin van Getsemane bidt Jezus in doodsnood; hij weet kennelijk wat er staat te gebeuren. Hij zegt, kort gezegd, "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede". Dit is mooi en het navolgen waard, maar ... Was dit lijden nu de wil van God? 
Wilde God een zoenoffer, zijn zoon gemarteld en gedood, om mens en God te verzoenen na alle zonden van de mensen sinds Adam? Was God boos? Wilde Hij per se een offer? Verzoening? Moest Zijn Zoon zich hiervoor opofferen? Is Christus gemarteld en gestorven voor en vanwege onze zonden, zoals ons is geleerd? 
In zo'n wraakzuchtige God kan ik niet geloven. Ik zoek naar een andere interpretatie. 

Gieles, Frans E. J.; Palmzondag en Pasen; Parochie-blog 2015

Jezus komt op een geleende ezel de stad in. Naar verluidt, kwam De Landvoogd, De Heerser, door een andere poort ook de stad in: te paard en met een gewapend escorte. "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld", zegt hij later tegen dezelfde landvoogd. In onze tijd zou hij op een geleende fiets komen.

Gieles, Frans E. J.; God in het Spaans; parochie-blog, 2012

Het Spaans kent drie werkwoorden voor 'zijn'. Al hond uitlatend vroeg ik me af of je inderdaad drie vormen van 'zijn' kunt onderscheiden. Meteen dacht ik aan wat pastor Wil Boerkamp vaak zegt: "God bestaat niet (zoals wij bestaan), God gebeurt." 

Gieles, Frans E. J.; Spinoza - God is ... één, eeuwig, noodzakelijk - Nieuw handschrift gevonden, nieuwe vertaling van de Ethica; parochie-blog, 2013

Beroemd is zijn uitspraak "Deus sive Natura": "God oftewel de Natuur", ook te zeggen als "Deus sive substantia": "God oftewel Het Bestaande." Dit woord substantia, substantie, vraagt even bespreking, wat ertoe leidt om het ook nog even over dat "Eén" te hebben.

April 2016

Qur'an: Maria als Mirjam of Marjam in de Qur'an 

De html-tekst 
Om eenvoudig te kunnen printen: de tekst als .PDF document.

April 2015

Fitna the moovie - Acht vragen en antwoorden - Over de film van WildersFrans E.J. Gieles - 30 maart 2008

1. Is de Qur'an inherent gewelddadig? 
2. Is de islam inherent gewelddadig? 
3. Is de profeet Mohammed inherent gewelddadig? 
4. Vertaalt Fitna correct? 
5. Wat doet de film? 
6. Hoe zit het met die Qur'an verzen? 
7. Hoe zit het met die "apen en varkens"? 
8. Wat doen wij? 

Occidentalisme - Samenvattende bespreking van het boek  “Occidentalism; The West in the Eyes of its Ennemies” van Ian Buruma & Avishai Margalit;  The Penguin Press, New York 2004 - door Dr Frans E J Gieles

Occidentalisme is het de-humaniserende beeld van het Westen, aangetroffen in het Oosten; het is het spiegelbeeld van het Oriëntalisme, het Westelijke beeld van het Oosten als ‘Rare jongens daar, die Oosterlingen’. De inhoud van het occidentalisme heeft zijn historische wortels … in het Westen, van waaruit het naar het Oosten is verspreid. Het wortelt in de zelfkritiek van het Westen op het kapitalisme en het materialisme, vooral dat in de VS, vanaf Marx en al eerder. 

De jihad in de Qur'an - De heilige oorlog in het heilige boek - Dr Frans E J Gieles, maart 2015

Deze beschouwing is geschreven naar aanleiding van het ontstaan van de Islamitische Staat in 2014 en 2015. Er is gekozen voor een beperking, namelijk tot die van de Qur'an als bron van religie en ideologie. Deze bron heeft hier bij mij in huis de vorm aangenomen van meerdere Qur'an-versies, talen en vertalingen, goeddeels vol met markeringen, aantekeningen in de kantlijn, meerdere boeken en artikelen en tal van door mijzelf gemaakte aantekeningen en lijsten. 
Conclusie: De IS-theologie baseert zich op de islam, maar is niet qur'anisch, dus niet correct islamitisch.

De Islamitische Staat - Deel 1: Geschiedenis en achtergrond - De Europese wortels (besproken) en de theologie (bestreden) - Frans E J Gieles - april 2015

Om dit moderne en zeer actuele verschijnsel te duiden moeten wij de geschiedenis induiken: Het oorspronkelijke kalifaat, de geschiedenis ervan; het Ottomaanse Rijk, de val en het gevolg daarvan. 
Ook voor wat we nu zien als 'Oost tegen West' vergt een duik in de geschiedenis: het Oriëntalisme en het Occidentalisme. 
Van cruciaal belang is ook de theologie in de islam - pardon: in de vele stromingen binnen de islam, waarvan het Salafisme nu vooral de aandacht verdient omdat de IS juist deze stroming aanhangt. Deze in feite zeer moderne stroming vraagt om een theologisch tegenwicht, dat ook al gegeven is en dat hier besproken en aangevuld wordt. 

Gülen, Fethullah M., De noodzaak van een interreligieuze dialoog, vanuit moslims bezien - Oorspronkelijk verschenen in The Fountain, Turkije, 11 januari 200; aangeboden aan het Parlement voor de Wereldreligies in 1999. Nu opgenomen in: M. Fethullah Gülen, Verhandelingen - Perspectieven - Meningen; Stichting Islam & Dialoog, Rotterdam 2007. Vertaling: Stichting Islam & Dialoog & F.E.J. Gieles. 

[...] Christenen, joden en anderen kunnen tijdens een dialoog op interne problemen stuiten. Ik wil graag een beknopt overzicht geven van enkele van de redenen waarom moslims moeite hebben met het tot stand brengen van de dialoog. Dezelfde redenen zijn verantwoordelijk voor de huidige misverstanden over de Islam. [...]
Veel moslims hebben de neiging om het Westen te wantrouwen. Zij geloven dat het beleid van de westerse politiek gericht is op het verzwakken van de macht van de moslims. [...]
Interreligieuze dialoog is vandaag de dag een noodzaak. [...]
Zij die de wereld willen hervormen moeten eerst zichzelf hervormen. Om anderen op het pad naar een betere wereld te helpen moeten zij eerst hun eigen binnenwereld van haat, wrok en jaloezie zuiveren en hun buitenwereld met deugden bekleden. [...]

Gülen, Fethullah M., De islam als religie van universele vrede. In: Idem: Verhandelingen - Perspectieven - Meningen; Stichting Islam en Dialoog, Rotterdam 2007. 

"Vredelievendheid was als een geheime sleutel in de handen van de Profeet, waarmee hij de harten wist te openen van een verhard en ruw volk, waarvan niemand gedacht had dat dit ooit zou kunnen. [...] Gods Boodschapper predikte de islam, de religie van universele vrede. Toch noemen enkele vermeende mensenkenners de islam ‘een religie van het zwaard’. Dit is apert onwaar."

Gülen, Fethulah M., De Jihad met zijn kleinere en grotere varianten of aspecten - In: Idem: Verhandelingen - Perspectieven - Meningen; Stichting Islam & Dialoog, Rotterdam 2007. 

"Jihad stamt van de wortel JHD en betekent: ‘al zijn krachten inspannen’ alsook ‘met alle macht en kracht naar een doel streven en elke moeilijkheid weerstaan’. 
Jihad kreeg een aparte betekenis met de komst van de islam: ‘zich inspannen voor Gods zaak’. Dit is de huidige betekenis ervan. Die inspanning vindt op twee manieren plaats: innerlijk en uiterlijk. 

De innerlijke inspanning richt zich erop het eigen wezenlijke ‘zelf’ of ‘ik’ te bereiken. 

De uiterlijke inspanning richt zich erop een ander in staat te stellen zijn ware ik te bereiken. 

De eerstgenoemde [de innerlijke] is ‘de grote jihad’, de tweede [de uiterlijke] is ‘de kleine jihad’."

Participeren door vrome moslims - verdacht! - De Gülen-beweging ten onrechte in diskrediet - 7 januari 2015 [externe link] 

De organisatie van de Gülen-beweging is niet ondoorzichtig, er is geen organisatie. Er is geen bestuur, geen voorzitter, er zijn geen gezagslijnen, geen penningmeester, er zijn geen leden: het is geen organisatie maar een beweging. Er zijn alleen losse organisaties die onafhankelijk van elkaar werken. 

November 2014

"En het eeuwige licht verlichte hen" - Frans Gieles, Allerzielen 2014

‘Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Hij is al van de dood overgegaan naar het leven’ zegt Jezus in het evangelie van Johannes (5,24). [...] Dan leef je echt, eeuwig, nu al ... [...]
De eeuwigheid is een dimensie die onze aardse dimensie te boven gaat. Dat gaat 'onze pet te boven'. We kunnen er niet meer dan nu en dan een glimp van opvangen. Toch is die dimensie al in ons aanwezig.

Augustus 2014 

Aan 
Gieles, Frans, Geaardheid of zelfbeheersing?
Dick Swaab over hersenen en pedofilie;  september 2011 - 
is toegevoegd: een Intermezzo over autisme en een PS over hormonen (dd 2014) 
Iets later zijn hier nog drie figuren uit Feierman's boek toegevoegd. 

Juli 2014

Gieles, Frans E. J. (vertaler & samenvatter):
Denkfout over denkfouten? Een samenvattende bespreking van het artikel 

A functional attribution error? Rethinking cognitive distortions 
Maruna, Shadd & Mann, Ruth E. 
Legal and Criminological Psychology, # 6, 2011, pp 155 - 177

Wie te maken krijgt met de zogeheten 'behandeling van zedenplegers' krijgt te maken met het begrip 'denkfout(en)'. [...]  
Wie vooraf psychologisch/psychiatrisch onderzocht wordt en daarbij zulke gedachten heeft geuit ("Vertelt u vooral vrijuit alles wat u denkt!") krijgt in het rapport te lezen dat hij/zij lijdt aan een cognitieve stoornis, waarvoor behandeling uiteraard dringend nodig is, welke stoornis dan ook vaak het uitgangspunt van de behandeling is. [...]
De schrijvers van het hier besproken artikel kritiseren het gebruik van dit begrip cognitive distortion, alias cognitieve stoornis dan wel denkfout; het begrip zelf dus, dus ook het gebruik ervan:

Het begrip cognitieve stoornis wordt sinds twintig jaar gekoesterd in de literatuur over daderbehandeling, maar de definities van dit begrip zijn allerminst duidelijk. Het is een 'containerbegrip' geworden ... [...] 
Sterker nog, het aanwijzen van denkfouten als veroorzakers van delicten kan zelf wel eens een  denkfout zijn. [...]
Zoals altijd het geval is, concluderen ook wij dat er meer onderzoek nodig is. Dit toekomstige onderzoek zal dan echter wel plaats moeten vinden met een meer open en waarheidzoekende blik op wat de daders hier zelf over te zeggen hebben, teneinde de daders niet langer op te zadelen met een misplaatst label, zoals dat van een cognitieve stoornis.

December 2013

De dood en de opstanding - Kijken met het hart - Door Seydâ Muhammad Konyevi - Oorspronkelijke titel: Ölüm ve Kıyamete Bakış - Uitgever: Rayhani Yayınevi, Istanbul, 2004 - Vertaling: Dr Frans Gieles, Deventer

Deze teksten stammen uit een vroegere tijd en cultuur, een cultuur van reizende stammen, bedoeïenen met de taal van het gesproken woord, dat van de verhalenverteller ’s avonds bij het kampvuur. Teksten waren zeldzaam en lezen kon er maar een enkeling. Je krijgt dan een taalgebruik dat we ‘retoriek’ noemen: zeg het maar eens even flink duidelijk zodat de mensen onder de indruk zijn, goed luisteren en het niet meer vergeten. 

Na het vertalen van dat hoofdstuk over de hel vroeg ik zo links en rechts eens aan de mij bekende moslims en moslima’s: “Geloven jullie dit nu ook letterlijk zo?” Het antwoord kwam meteen: “Welnee! Niemand van ons neemt dit nu nog letterlijk! Het gaat erom dat je weet dat het kwaad zichzelf straft en dat goed doen zichzelf beloont, ook al hier op aarde.” 

De lezer mag gevraagd worden om zo dit boek, vooral de citaten erin, te lezen: als een historisch document uit een tijd, gebied en taal waarin men de dingen anders zei dan wij hier en nu doen, maar wel een document met inhoud en betekenis die ook nu nog voor ons van waarde is. 

De kunst is om die blijvende betekenis te ontdekken achter het verhaal van die ‘duizend jaren’, die slangen en schorpioenen en de gouden muren van de hemel. Het gaat hier om goed en kwaad: vermijd het kwade en streef naar het goede, daar is iedereen mee gebaat. Religie kan je daarbij helpen. 

Dr Frans E J Gieles, vertaler. 

November 2013

Wat gebeurt er na de dood? - 3 - Frans Gieles - Uitwerking van een voordracht in kerkelijk verband naar aanleiding van Allerzielen 2013

Kreeg ik vorig jaar een dik boek over het boeddhisme met mijn verjaardag van mijn dochter cadeau, gevolgd door mijn aanschaf van het Tibetaanse Dodenboek - zie deel 2, nu was het Egyptische Dodenboek mijn cadeau. Op dus naar het oude Egypte. Maar voordien maken we een snelle reis. We gaan nog even terug naar het boeddhisme, wippen dan even aan bij de islam en het oude Griekenland, om dan over te steken naar het oude Egypte. 

Oktober 2013

Gieles, Frans E. J., Moeten we elkaar gaat haten? Uitwerking van een kerkelijke blog, oktober 2013

Bij het evangelie van zondag 8 september 2013 stagneerde ik even bij de zin: "Als iemand naar mij toekomt die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn." - Lucas 14:26. 
[...] in een oude Hermetische tekst [...]
[...] ook in het Evangelie van Thomas [...] komt deze tekst voor [...]

Juli 2013

Nicolaï, Drs N. J.,  De consequenties van seksueel misbruik van minderjarigen - in: Commissie Deetman: Rapport 2011: Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke kerk - Wim Deetman, Nel Drayer, Pieter Kalbfleish, Harald Merckelbacu, Marit Monteiro & Gerard de Vries - Balans, 2011 - Deel 2, Hoofdstuk 10

Seksueel misbruik wordt in dit essay conform het wetenschappelijke en juridische gebruik gedefinieerd als seksueel contact van een volwassene met een kind onder de zestien, waarbij het kind het contact niet kan weigeren en waarbij de volwassene overwicht, macht of controle heeft. Het doel van het seksuele contact is de bevrediging van de volwassene.’ Er is dus geen expliciete in- of toestemming van het kind. [... ... ...]
Het onderzoek naar de late gevolgen van seksueel misbruik kent drie fasen. [... ... ...] 
De laatste tien jaar wordt ook veel onderzoek gedaan naar wat de centrale factor wordt genoemd in de uitkomst: de verstoringen van de stressregulatie door ernstig (...) misbruik. [...]
Er is de laatste jaren wetenschappelijke consensus dat seksueel misbruik in de kinderjaren schadelijk is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, in het bijzonder voor de emotionele gehechtheid en de seksualiteit, ook al zijn de gevolgen op het eerste gezicht niet herkenbaar. Ze zijn te vergelijken met een tijdbom die afgaat zodra in de volwassenheid de impact van het gebeurde betekenis krijgt. [...] 

April 2013

Wat gebeurt er na de dood? - Vervolg - Blog in kerkelijk verband, Goede Vrijdag 2013

De vraag kwam op na Allerzielen en komt weer terug bij Goede Vrijdag en Pasen. Intussen las ik een dik boek over het boeddhisme: 
Het Tibetaanse boek van leven en sterven [...] Het boek geeft uitleg bij het meest klassieke boek over dit onderwerp - dat ik nu dus lees: Het Tibetaanse Dodenboek [...]. Dit eeuwen-oude boek beschrijft wat er gebeurt na de dood: tussen het sterven en de volgende wedergeboorte.

December 2012

Gieles, Frans E. J., God is ... als een zachte bries ... die je in jezelf kunt horen als je stil bent - Blog in kerkelijk verband, 5 december 2012, hier in aangepaste en iets uitgebreide versie. 

"God bestaat niet, hij gebeurt; Hij bestaat niet zoals wij bestaan" zegt  pastor Wil Boerkamp vaak, iets waar ik verder over nadacht. 
[... ... ...]
Al met al, toch liever die zachte bries als godsbeeld, vooral omdat je daarvoor niet, zoals Elia, naar een grot in een woestijn ver weg hoeft te gaan. God is al in je aanwezig, iets wat het islamitische soefisme ook zegt. Je kunt Hem horen als je maar stil bent. 

November 2012

Wat gebeurt er na de dood? 
Korte voordracht n.a.v. Allerzielen 2012 in de Broederenkerk te Deventer 
... hier iets uitgebreider en met een literatuurlijst 
... door Frans Gieles

Een vraag die de mens zich in alle tijden en culturen heeft gesteld. 
Ik heb een groot en dik boek over mythen, waarin een hoofdstuk aan deze vraag is gewijd. Alle culturen hebben er wel een verhaal over, waarbij vooral de overeenkomsten opvallen, in het bijzonder de overtuiging dat er een leven na de dood is en dat daaraan een oordeel vooraf gaat.

Juni 2012 

Motzki, Harald, Leven met andersdenkenden; ZemZem # 9l, 20l2 - 'Joden en christenen onder islamitische heerschappij: ficties en feiten.' 

Sinds het bestaan van de mensheid heeft de ontmoeting van verschillende groepen problemen veroorzaakt. De leden van de ene groep kunnen de andere als vreemdelingen beschouwen met wie ze niets te maken willen hebben, of zelfs als vijanden tegen wie zij zich moeten beschermen. Maar het samenleven van verschillende groepen kan ook leiden tot pogingen om spanningen te vermijden en tot een vreedzame co-existentie te komen. 

Ik heb ter illustratie drie groepen als voorbeeld gekozen waarbij religie als afgrenzend kenmerk een belangrijke rol speelt: 

Joden, 
christenen en 
moslims 

in de vroege periode van hun geschiedenis. 

Mei 2012

Een sociaal netwerk is het enige wat helpt tegen pedofiele neiging; Asha ten Broeke, column, Trouw 20 maart 2012 
"Een sociaal netwerk om iemand heen spinnen, is tot op heden de enige echt effectieve manier gebleken ..."

April 2012

Zorg voor de medemens, hadith en evangelie en Mani, Frans Gieles, 2012
Een hadith (meervoud ahadith) is een uitspraak of beschreven daad van de profeet Mohammed, vrede zij hem. Een daarvan komt opmerkelijk overeen met het evangelie. Zo ook een tekst van Mani. 

De laatste tekst is er in mei aan toegevoegd. 

Maart 2012 

Angst voor herhaling - Alternatieven voor agressie en zondebokvorming - Korte lezing bij Movies that Matter, Amsterdam, 21 maart 2012.
De Frans E J Gieles, forensisch orthopedagoog, sinds dertig jaar vrijwilliger (NVSH) bij het helpen van mensen met pedofiele gevoelens. 

Wat bewoog de dorpsbewoners? Angst voor herhaling van het misdrijf van Karl. Is dit reëel? Bestaan er cijfers over herhaling alias recidive? Ja. [...]
Al deze cijfers staan voor niet toegestane seksuele contacten met kinderen. Op zich vallen ze nog wel mee, maar elk geval is er natuurlijk een teveel. Ze zijn dan ook wel aanleiding tot zorg, maar niet tot paniek - op zijn minst geen aanleiding om mensen aan te vallen en uit de gemeenschap te bannen. Door dit wel te doen, vergoot je de boosheid en de stress, en verhoog je dus juist het risico van herhaling dat je wilt vermijden.  
De cijfers geven eerder aanleiding tot het zoeken naar andere methoden. 

De verzoeningsleer 
Frans Gieles, 6 maart 2012, Voordracht, Broederenkerk, Heilige Lebuinus Parochie, Deventer. 
God heeft geen verzoening nodig, dus de mens ook niet, hooguit met zichzelf, zijn diepere ik. Wat de mens nodig heeft, is een correctie, een terugkeer naar God. [...]
God heeft al helemaal geen dode zoon nodig als verzoeningsoffer. God kent geen wraak, Hij wil dat we leven. God is liefde ...

14 december 2010:

Het Offerfeest Kurban bayramı 
Lezing, 14 december 2010, 
Diyanet moskee Deventer
Konferans, 14 Aralık 2010, 
Diyanet/Merkez Cami'i Deventer

Dr Frans E J Gieles

Wie alleen gelooft dat de mens zich slechts een beeld van God maakt, zegt dat de mens hier tot een ander godsbeeld is gekomen, een mildere god.

Inandar insan sadece tanrı imajisi yabdığar, diyor: Su anda sonra diğer bir tanrı imajisi yapmış, tanrı daha ilimli.

De historische Jezus - Lezing op 13 januari 2009 op de Thema-avond "Jezus en İsa", Raad voor Levensbeschouwing, Deventer - Dr Frans E J Gieles

[ ...] De cultuur van toen en daar was een cultuur van mondelinge overdracht in de vorm van verhalen die in de Oosterse cultuur altijd een beetje aangedikt werden. Het was geen cultuur van rationele theologen maar van verhalenvertellers. [...]
God is liefdevol, zegt Jezus (en Mohammed) en die liefde wordt werkelijkheid als de mensen elkaar gaan liefhebben en helpen [...] 
Wel wil ik nog even zeggen dat die ethiek van Jezus mij aanspreekt en dat ik mijn best doe om volgens die ethiek te leven. Niet de dogma’s maar juist die ethiek laat mij christen zijn en blijven. 

Emrullah Erdemİsa Qurán'da - Jezus in de Qur'an 
Thema-avond 'Jezus en İsa', Raad voor Levensbeschouwing, 
Deventer, 13 januari 2009 

Februari 2012 

Gieles, Frans E. J., Ook zo? Over ‘behandeling’ van gevoelens en meer, februari 2012
De ophef en discussie, tot en met Kamervragen, over de ‘behandeling’ van christelijke homo’s zal niemand ontgaan zijn. Ik zal niet de enige zijn die meteen dacht aan de ‘behandeling’ van mensen met pedofiele gevoelens of daden. [...]
Tijd voor vragen: Diagnose? Behandeling? Hulpverlening? Cijfers? Conclusie? Wat te doen? Maar eerst deze: Geaardheid?
[... ... ... ... ...]
De vreemde tegenstelling …

Onderdrukking van gevoelens van homo’s is ‘onwetenschappelijke kwakzalverij’. 

Idem van pedo’s is een ‘wetenschappelijk verantwoorde techniek’. …

... lost zich dan ook op: [....]. 

Kinderen, die wil je toch geen kwaad doen! 
Vereniging Martijn, Advies aan de leden, februari 2012

De staart van een lange takshond - Een lange discussie over ethiek, Dr Frans E J Gieles, februari 2012
De Vereniging Martijn besloot in mei 2011 tot het instellen van een Commissie Ethiek. Ethiek gaat over de vraag wat goed en slecht is, dus over waarden, normen en richtlijnen. [...]
In dit artikel wil ik het gegeven advies in een breder kader plaatsen, namelijk in de discussie die sinds de jaren ’90 heeft plaatsgevonden in Nederland en ver daarbuiten. De commissie geeft geen revolutionair nieuw advies, maar sluit zich aan bij een langlopende discussie, als de staart van een lange takshond. 
Daaruit blijkt dat, als men mensen met pedofiele gevoelens maar de gelegenheid geeft om serieus met elkaar te spreken, er helemaal geen ‘vunzige voorstellen’ te voorschijn komen, maar een heuse ethiek, zelfs een beetje ‘strenge’ ethiek.

Januari 2012

(1) De website is opnieuw ingedeeld en beter leesbaar gemaakt. 

(2) Omdat de Raad voor Levensbeschouwing in Deventer is opgeheven, zijn de daar geplaatste achtergrondartikelen nu hier geplaatst. 

Geschreven:

Gieles, Dr Frans E J, Twee open brieven van moslimgeleerden
Bron: Begrip, dubbelnummer 33, 4 & 5, 2008 (Postbus 13049, 3507 LA Utrecht) 

De brief [van de 138] heet, vertaald, "Een gemeenschappelijk woord". Deze titel verwijst naar een vers in de Qur'an waarin de gelovigen tot zoiets worden aangespoord. Men doelt op agreement, op comming to terms. Ook deze brief kiest 'de twee voornaamste geboden' als basis: liefde voor God en voor de naaste. 
"Laat onze verschillen dus geen haat en onenigheid veroorzaken. Laten we met elkaar slechts wedijveren in oprechtheid en goede werken."

Gieles, Frans E J, De Abrahamitische trialoog in Nederland, 2008.

In Nederland zijn er al enkele jaren bijeenkomsten rond de figuur van Abraham alias Ibrahim. Deze is de stamvader van het jodendom, het christendom en de islam, dus een geschikte basis om eens met elkaar te gaan praten. Omdat het hier om de drie monotheïstische godsdiensten gaat noemt met dit geen dialoog, maar trialoog. Deze bijeenkomsten lopen altijd vreedzaam en goed en er is alle reden om ze voort te zetten. Het is een voorbeeld van een goed lopende dialoog, in dit geval zelfs trialoog. 
Er zitten wel en paar addertjes onder het vredige Arbrahamitische gras.

Gieles, Frans E J; ZemZem 3/2007, De koran bestaat niet; Bulaaq, Boekbespreking

Dit nummer bespreekt de veelzijdigheid van de interpretaties van de koran: "de koran is een supermarkt". Het is maar net wat je er uit haalt en wat je daarmee doet. Vooral de modernere interpretaties worden hierin belicht. 

Gieles, Frans E J, Boekbespreking van: 
Brandsma, Bert, De hel, dat is de ander;
 Het verschil in denken van moslims en niet-moslims; Veen Magazines Diemen, 2006

Het boeiendst zijn de drie hoofdstukken waarin hij de verschillen tussen de homo islamiticus en de homo secularis uiteenzet: de verschillen in manieren van denken uit de ondertitel van het boek. 

Vertaald:

Gülen, Fethullah M., De noodzaak van een interreligieuze dialoog, vanuit moslims bezien

Oorspronkelijk verschenen in The Fountain, Turkije, 11 januari 200; 

aangeboden aan het Parlement voor de Wereldreligies in 1999. 

Nu opgenomen in: M. Fethullah Gülen, Verhandelingen - Perspectieven - Meningen; Stichting Islam & Dialoog, Rotterdam 2007.

Vertaling: Stichting Islam & Dialoog & F.E.J. Gieles. 

Gelezen:

Bouddouft, Said; Allah waakt zelf wel over islam; Moslims moeten juist werken aan een westerse manier van geloven.

Moslims verspillen hun energie, vindt Said Bouddouft. Ze hoeven de islam niet te beschermen tegen individuen, maar ze moeten een westerse uitingsvorm ontwikkelen.

Bouman, Bernard; Turkije onderzoekt hadith op merites; Turkse hoogleraar Yeprem kijkt kritisch naar overleveringen rond de profeet Mohammed; NRC Handelsblad 2 juli 2008

Turkije onderwerpt de overleveringen rond de profeet Mohammed aan een tekstkritisch onderzoek. Teksten die negatief zijn over vrouwen, horen per definitie niet thuis in de hadith.

Donner, Piet Hein; De islam blijft, en hoort erbij; lezing, 9 september 2008

Het is tijd om te aanvaarden dat de islam hier één van de godsdiensten is. Nederland met religieuze verschillen en tegenstellingen niet afwijzen, maar er meer mee leren omgaan. [...]
De essentie van samenleven is niet dat we min of meer gelijk worden, maar dat we bij alle verscheidenheid meer hebben dat ons bindt, dat we verstandig weten om te gaan met onze verschillen en onze conflicten weten op te lossen. [...]
Een eerste voorwaarde daarbij is de aanvaarding we bijvoorbeeld de islam hier blijvend een van de godsdiensten is. [...]
[Het gaat om] de wijze waarop we met verschillen omgaan.

Over Gülen

Over Gürkan Çelik
Universiteit van Tilburg, Proefschrift verdedigt omstreden Turkse beweging
; 18 december 2008  

Vrede, dialoog en democratie staan volgens Gürkan Çelik centraal in de Gülen-beweging. De organisatie stimuleert integratie, stelt de Tilburgse promovendus. Tv-programma Nova waarschuwde juist voor Gülen als voedingsbodem voor radicalisering. De Turkse Gülenbeweging slaagt erin om met dialoog en onderwijs radicalisering tegen te gaan. 

Time Media Groep, Kabinet: onderzoek naar Gülen-beweging niet nodig; 25 september 2008 

Het kabinet heeft woensdag 17 september duidelijk gemaakt dat onderzoek naar de Gülen-beweging en door de heer Gülen geïnspireerde organisaties niet nodig is. 
Het kabinet heeft geen aanwijzingen dat de Fethullah Gülen-beweging, of door Fethullah Gülen geïnspireerde organisaties een voedingsbodem vormen voor radicalisering.

Vorthoren, Marianne, Fethullah Gülen: Turkse voorvechter van tolerantie; Opinieblad VolZin,  nr. 15 van 2008, 07 augustus 2008

Fethullah Gülen, een Turkse prediker die in eigen land omstreden is omdat hij het seculiere karakter van Turkije in gevaar zou brengen, krijgt langzaam maar zeker meer bekendheid in Nederland. 
Hij drukt zijn volgelingen op het hart zich in woord en gedrag verre te houden van fanatisme en extremisme ...
Hij is zich de afgelopen decennia steeds meer gaan inzetten voor de interculturele en interreligieuze dialoog.

Over Koning, Martijn de - en diens onderzoek:

Kamerman, Sheila; Twee dagen serieus islamitisch, en dan naar McDonalds; NRC 17 april 2008

De Koran geeft Marokkaans-Nederlandse jongeren houvast, maar in de praktijk is het slechts een van hun loyaliteiten. 
Voor moslimjongeren is de islam een onderdeel van hun identiteit. Maar hoe meer ze erop worden aangesproken, hoe meer ze zich moslim voelen, zegt onderzoeker De Koning.
" Als je een jongen vraagt of hij vijf keer per dag bidt, zegt hij ja. Omdat hij vindt dat hij dat zou moeten doen. In praktijk gebeurt dat niet. De islam is één van hun loyaliteiten. Zo maken ze vaak een pragmatische afweging."

Pietersen, Rob; Tussen alle verleidingen zoeken naar vroomheid - Moslimjongeren zijn voortdurend aan het schipperen; Trouw 17 april 2008

Antropoloog Martijn de Koning promoveert vandaag op de Vrije Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek ’Zoeken naar een zuivere islam’, over de speurtocht van jongeren naar vroomheid in een leven vol verleidingen. 
"Voor deze jongeren is het voortdurend schipperen."
"In de praktijk prediken bijna al die zogenaamde radicale, enge imams een gewone boodschap. Ze willen dat jongeren zichzelf ontwikkelen tot voorbeeldige moslimburgers die zich keurig aan alle wetten houden. Dat is de boodschap, niet alleen tijdens openbare lezingen, maar ook tijdens lessen.”

Rorate.com, Ook moslima's vereren Maria en bezoeken Maria-heiligdommen, 22 juli 2008

Ook moslima's vereren Maria en bezoeken Maria-heiligdommen. Vaak hebben katholieken en moslims dezelfde beweegredenen om Maria op te zoeken. Terwijl ‘het christendom' en ‘de islam' steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan, hebben deze Maria-vereersters weinig problemen met het delen van hun heilige. Dat blijkt uit onderzoek van antropologen Willy Jansen (hoogleraar Gender Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Meike Kühl (MA-student aan de Universiteit Utrecht).

Trouw, De meeste moslims willen stemrecht en werk voor vrouwen; 20 mei 2008

Moslims uit bijna alle landen blijken veel liberaler te zijn dan vaak wordt aangenomen. Zo komen ze in het Gallup-rapport naar voren als voorstanders van het opnemen van vrijheid van meningsuiting als recht in de grondwet.Politieke vrijheid is volgens hen een van de bewonderenswaardige verworvenheden van het Westen. Democratie en religieuze principes kunnen volgens de respondenten prima samengaan.

Trouw, Moslim, christen en atheïst hechten aan dezelfde deugden; 29 mei 2008

Deugden zijn niet aan een religie gekoppeld, blijkt uit onderzoek van de Groningse universiteit. Welk geloof ze ook aanhangen, Nederlanders hechten aan respect, betrouwbaarheid, openheid. Zo verschillend zijn Nederlanders niet: moslim, katholiek, gereformeerd, atheïst – allemaal vinden ze respect belangrijk, en betrouwbaarheid, openheid en zorgzaamheid.

December 2011

Gieles, Frans E J, De friemelende fraters – en de vereniging Martijn
Samenvatting van de inleiding, gehouden op de ledenbijeenkomst, 22 mei 2011, door Frans Gieles

Er was schade. Deze is door de (voormalige) kinderen beleefd en beschreven. De daden botsten met de leer van de kerk. De kinderen werden niet gehoord, zo ja niet geloofd, hun probleem werd niet erkend. Het was niet bespreekbaar, het werd een geheim en zodoende niet verwerkt.

De bespreekbaarheid heeft geen acceptatie opgeleverd, in tegendeel. De verwachting dat bespreekbaarheid acceptatie zou opleveren, is onjuist gebleken; het tegendeel bleek.
 

September 2011

Gieles, Frans, Geaardheid of zelfbeheersing? Dick Swaab over hersenen en pedofilie; in: Martijn Nieuwsbrief, september 2011
Swaab begint met onmiddellijk ‘pedofilie’ gelijk te stellen aan ‘pedoseksueel gedrag’. Het stuk begint meteen na de titel “Pedofilie” al met “Het kindermisbruik …”. Daar gaat het kennelijk over.
[...]
Kortom, laat je niet misleiden. Zelfs als pedofiele gevoelens al aangeboren zouden zijn, dus een geaardheid zouden zijn, dan nog ben je verantwoordelijk voor je daden, wat je daarmee doet. Dit wordt niet automatisch bepaald door het brein. Dit biedt alleen het instrument om inhoudelijk na te denken, over ethische normen en waarden bijvoorbeeld.

Start Vak Brug Kind Persoon & Samenleving Schaken Chess Wat is nieuw? English